Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Natuurlijk in Balans geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Bosch onder nummer 64705447

Therapeut: Helmone Sevenhuysen, eigenaresse Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar, gediplomeerd Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut, specialisatie Voetreflextherapie

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website natuurlijkinbalans.nu gebruikmaken;

Website: www. natuurlijkinbalans.nu, eigendom van Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar

Aansprakelijkheid

Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband heeft;

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen vóór de eerste afspraak per bank te worden voldaan op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.

Annulering afspraak

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren en liefst schriftelijk/per email te worden geannuleerd. Een ingesproken telefonisch bericht alleen is niet voldoende. Bij annulering van een afspraak korter dan 48 uur van te voren is de cliënt bij de eerste keer 50% van de consultkosten verschuldigd, daarna zal bij annulering korter dan 48 uur 100% in rekening worden gebracht. Op de factuur wordt als dienst/product ‘kosten te late annulering’ vermeld.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.
Op de factuur wordt als dienst/product ‘no show’ vermeld.

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar maakt gebruik van het klachtenreglement van de Bond van Europese Reflexologen.

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: welkom@natuurlijkinbalans.nu .

Wijzigingen

Praktijk Natuurlijk in Balans Hoornaar behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De laatste wijzigingen hebben wij op maandag 10 oktober 2016 doorgevoerd.

Pin It on Pinterest